UUTISIA EUROOPAN PARLAMENTISTA

FN21022024FI


Uutisia Euroopan parlamentista - Air Time: 21.02.2024 Tänään: EU:n tullijärjestelmän uudistaminen. Tiedotustilaisuus medialle Euroopan parlamentin vaaleista. Äänestys rahanpesuntorjuntaviranomaisen sijoituspaikasta. UUTISIA EUROOPAN PARLAMENTISTA Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta vahvistaa huomenna kantansa EU:n tullijärjestelmän uudistamiseen. EU:n uudessa tullikoodeksissa otetaan huomioon verkkokaupan kasvu ja se, että yhä useammat ihmiset ostavat tavaroita verkossa EU:n ulkopuolisista maista. Ehdotetuilla säännöillä pyritään varmistamaan, että EU:hun tuodut tuotteet ovat turvallisia ja täyttävät EU:n ympäristöä, eläinten hyvinvointia ja ihmisoikeuksia koskevat normit. Uudistussuunnitelmaan liittyy myös EU:n tulliviranomaisen perustaminen. Euroopan parlamentin lehdistöpalvelu järjestää sata päivää ennen EU-vaaleja medialle tiedotustilaisuuden vaalien uutisoinnista. EU-vaalit järjestetään 6.–9. kesäkuuta. Huomenna järjestettävässä tiedotustilaisuudessa kerrotaan muun muassa vaalien lehdistötyökalupaketista ja parlamentin seuraavan vaalikauden tapahtumista. Parlamentti ja neuvosto äänestävät huomenna yhdessä siitä, mihin kaupunkiin EU:n uusi rahanpesuntorjuntaviranomainen sijoitetaan. Yhdeksän jäsenvaltiota jätti sijoituspaikkaa koskevan hakemuksen. Tällä viranomaisella on valvontavaltuudet, ja se auttaa lisäämään yhteistyötä ja koordinointia rahanpesun selvittelykeskusten välillä, jotta laittomia rahavirtoja saadaan torjuttua. Uutiset toimitti Euroopan parlamentti.
21/02/2024 EU UUTISET

20/02/2024 EU UUTISET


Uutisia Euroopan parlamentista - Air Time: 20.02.2024 Tänään: Parlamentin puhemiehen reaktio Navalnyin kuolemaan. Parlamentin poliittiset ryhmät valmistautuvat seuraavaan täysistuntoon. Oikeusvaltioperiaate Slovakiassa. UUTISIA EUROOPAN PARLAMENTISTA Seuraavassa täysistunnossa parlamentti kunnioittaa Aleksei Navalnyin, Venäjän johtavan oppositiohahmon muistoa. Hän kuoli vankilassa viime perjantaina. Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola totesi olevansa järkyttynyt hänen kuolemastaan. Metsola kirjoitti sosiaalisen median tileillään, että ”Venäjä vei hänen vapautensa ja elämänsä, mutta ei hänen kunniaansa”. Navalnyin myötä ”maailma on menettänyt taistelijan, jonka rohkeus muistetaan sukupolvien ajan”. Aleksei Navalnyi sai Euroopan parlamentin Saharov-palkinnon vuonna 2021. Euroopan parlamentin poliittiset ryhmät valmistautuvat tällä viikolla seuraavaan täysistuntoon. Ensi maanantaista lähtien mepit äänestävät luonnon ennallistamista koskevasta lainsäädännöstä sekä EU:n ympäristörikoksia koskevista uusista säännöistä. Esityslistalla ovat myös Ukrainalle annettava rahoitustuki sekä toimittajien ja ihmisoikeuksien puolustajien suojelu pelottelulta ja häirinnältä. Talousarvion valvontavaliokunta järjestää torstaina keskustelun oikeusvaltioperiaatteesta ja EU:n talousarvion suojaamisesta Slovakiassa. Komission edustajien kanssa keskustellaan Slovakian parlamentin hyväksymistä kauaskantoisista muutoksista maan rikoslakiin ja niistä aiheutuvista vaikutuksista EU:n taloudellisiin etuihin. Uutiset toimitti Euroopan parlamentti.
20/02/2024 EU UUTISET

19/02/2024 EU UUTISET


Uutisia Euroopan parlamentista - Air Time: 19.2.2024 Tänään: Mepit äänestävät kolmesta asiakirjasta, joilla perustetaan Ukrainan tukiväline. Uusilla säännöillä torjutaan alusten aiheuttamaa pilaantumista Euroopan vesillä. Käyttöön otetaan EU:n vammaiskortti ja pysäköintilupa. UUTISIA EUROOPAN PARLAMENTISTA Talousarviovaliokunta äänestää torstaina kolmesta keskeisestä budjettiasiakirjasta. Kyseessä ovat EU:n pitkän aikavälin budjetin tarkistaminen ja Ukrainan tukivälineen perustaminen, josta äänestetään yhdessä ulkoasiainvaliokunnan kanssa. Lisäksi teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan kanssa äänestetään Euroopan strategisten teknologioiden kehysvälineestä. Näistä kolmesta asiakirjasta neuvoteltiin yhtenä pakettina. Niillä perustetaan Ukrainan tukiväline, josta voidaan myöntää yhteensä 50 miljardia euroa avustuksina, lainoina ja takuina. Parlamentti ja neuvosto pääsivät viime viikolla epävirallisesti sovintoon alusten öljyvuotoja koskevan kiellon laajentamisesta. Kielto koskisi myös jätevettä ja jätteitä. Tavoitteena on torjua alusten aiheuttamaa pilaantumista Euroopan vesillä. Samalla varmistetaan, että sääntöjen rikkojia sakotetaan. Parlamentti ja neuvosto pääsivät viime viikolla myös sovintoon EU:n vammaiskortista ja vammaisille henkilöille tarkoitetusta EU:n pysäköintiluvasta. Direktiivillä varmistetaan, että vammaiset henkilöt voivat lyhyillä matkoilla hyödyntää etuuskohtelua yhdenvertaisesti. Esimerkkejä ovat vapaa sisäänpääsy, ensisijainen pääsy ja varatut pysäköintipaikat kaikkialla Euroopassa. Uutiset toimitti Euroopan parlamentti.
19/02/2024 EU UUTISET

16/02/2024 EU UUTISET


Uutisia Euroopan parlamentista - Air Time: 16.2.2024 Tänään: Kiertotaloutta tuetaan uusilla säännöillä. EU kieltää tuotteiden viherpesun. Käyttöön otetaan vihreämpiä kuorma- ja linja-autoja. UUTISIA EUROOPAN PARLAMENTISTA Ympäristövaliokunta näytti vihreää valoa uusille säännöille, joilla tuetaan kiertotaloutta. Mepit haluavat ottaa käyttöön korkeammat tavoitteet ja vähentää ruokajätteen määrää vuoteen 2030 mennessä. He myös haluavat, että tuottajat kattavat jätetekstiilien keräyksestä, lajittelusta ja kierrätyksestä aiheutuvat kustannukset. EU tuottaa vuosittain 60 miljoonaa tonnia ruokajätettä ja lähes 13 miljoonaa tonnia tekstiilijätettä. Alle prosentti kaikista maailmassa tuotetuista tekstiileistä kierrätetään uusiksi tuotteiksi. Sisämarkkinoiden valiokunta ja ympäristövaliokunta hyväksyivät tällä viikolla myös uudet yrityksiä koskevat säännöt. Yritysten on noudatettava tuotteiden viherpesua koskevaa EU:n kieltoa. Tulevaisuudessa yritysten on toimitettava ympäristöväitteet vahvistettaviksi ennen niiden käyttöä. Direktiivillä luodaan puitteet ja asetetaan määräajat todisteiden tarkistamiselle ja väitteiden hyväksymiselle. Seuraamuksena voi olla tarjousmenettelyistä poissulkeminen, tulojen menettäminen ja sakko, joka on vähintään neljä prosenttia vuotuisesta liikevaihdosta. Liikenne- ja matkailuvaliokunnan tavoitteena ovat vihreämmät kuorma- ja linja-autot. Uudet säännöt muuttavat paino- ja mittarajoja, joita sovelletaan kansainvälisessä liikenteessä käytettäviin päästöttömiin kuorma-autoihin. Mepit ehdottavat, että luodaan EU-tunnus, jolla merkitään jättirekat. Samalla perustettaisiin verkkoportaali, jonka avulla selvitetään niiden käyttämät tiet. Tämä päivitys voisi kannustaa siirtymistä puhtaampiin ajoneuvoihin liikennealalla. Uutiset toimitti Euroopan parlamentti.
16/02/2024 EU UUTISET

15/02/2024 EU UUTISET